På lager. Leveringstid 1-2 hverdage
Varenummer:1092908

Fortynder 520 Xylen 3 ltr

DKK 173,25
(DKK 216,56 inkl. moms)

Engros? Se mere her og kontakt os for køb af store mængder.

Hovedlager
Fragt 73,75 DKK inkl. moms
Ordrehåndtering 34,95 DKK inkl. moms
Fri fragt ved køb over 500 DKK inkl. moms

Specialfortynder

Anvendes primært til fortynding og afrensning i forbindelse med Epoxy og PU arbejder.

Fare:

flamme flamme flamme

  • H226 Brandfarlig væske og damp.
  • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312 + H332 Farlig ved hudkontakt eller indånding
  • H315 Forårsager hudirritation.
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  • P260 Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210 Holdes væk fra v
LINDS logo
LINDS kundeservice

Brug for hjælp?

Ring til os på 9992 0233
Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også kontakte din lokale sælger
se oversigten her